Executeur
Luminis

LumiKEUR: Employment Screening

Opsporing van Erfgenamen, Crediteuren

Executele, Vereffening & Bewindvoering

Gedegen en betrouwbaar. Wij staan u graag ter zijde.

Luminis tot Executeur benoemen

Uw zorgen uit handen geven: 0172-747412

Iedereen wordt eens geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Dit zijn de momenten die tot bezinning leiden. Heeft u alles goed geregeld indien u onverhoopt mocht komen te overlijden? Er wordt dan vaak gedacht aan de uitvaart en in mindere mate aan de financieel-juridische, fiscale en praktische afwikkeling van uw nalatenschap.

 

Wilt u uw nabestaanden ontzorgen? Kies dan voor een professionele, onafhankelijke executeur met kennis van zaken. Bij voorkeur één die de Leergang Executele bij NOVEX heeft gevolgd, zoals bij Luminis het geval is. Voor het benoemen van een executeur van Luminis hoeft u niet vermogend te zijn. Zijn werkzaamheden zijn veelzijdig en staan los van de omvang of de aard van uw vermogen. U moet alles met een gerust hart kunnen achterlaten. Onze executeurs zorgen voor een nauwgezette afwikkeling en vertegenwoordigen u ná uw overlijden, in het belang van uw erfgenamen.

 

Neem telefonisch contact op of mail ons via het contactformulier.

Uw erfgenamen ontzorgen. Luminis.

Eerste adviesgesprek is kosteloos!

 

Bel of mail ons voor een afspraak


> Welke werkzaamheden verrichten onze Executeurs?  Pijl naar beneden

•  Inventarisatie van binnen- en buitenlandse schulden en bezittingen
•  Taxatie van de bezittingen en opmaken van de boedelbeschrijving
•  Coördineren van de uitvaart (met de uitvaartleider)
•  Administratieve afwikkeling van uw nalatenschap
•  Opzegging van (online) abonnementen en lidmaatschappen
•  Schulden der nalatenschap voldoen
•  Aangifte inkomsten- en erfbelasting
•  Terugvordering van eventueel te veel betaalde inkomstenbelasting
•  Eventuele verkoop van onroerende zaken, de inboedel en kostbaarheden
•  Eventuele schorsing en verkoop van voertuigen
•  Afwikkeling van de hypotheek of opzegging van de huur
•  Afgifte van eventuele legaten aan legatarissen
•  Aanvraag van een eventuele uitkering op grond van de ANW
•  Mutaties doorvoeren bij verzekeraars en pensioenfondsen
•  Eventuele aanvraag van gezinshulp of maatschappelijk werk
•  Het zo mogelijk verrichten van tussentijdse uitkeringen aan de erfgenamen
•  Met toestemming van de erfgenamen verdelen van de nalatenschap
•  Berekening en afgifte van de legitieme portie aan een legataris

> Komt u er als erfgenamen samen niet uit?
  Pijl naar beneden

Soms brengt de complexiteit van de materie met zich mee dat u één en ander graag uit handen zou geven. In een enkel geval kan ook een onderling meningsverschil aanleiding hiertoe geven. U kunt als gezamenlijke erfgenamen Luminis machtigen de nalatenschap namens u af te wikkelen. Luminis is onpartijdig, overziet alle aspecten die bij de afwikkeling komen kijken en is u graag van dienst. Bel ons voor het maken van een afspraak op 0172-747412.

> Waarom kiezen voor Luminis Executeurs?  Pijl naar beneden

✔ Luminis is onpartijdig, deskundig, zakelijk en juridisch vaardig
✔ Onze medewerkers hebben de Leergang Executele gevolgd
✔ Wij zijn lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
✔ U kunt rekenen op een nauwgezette afhandeling van uw aardse zaken
✔ U ontlast uw nabestaanden en voorkomt eventuele familiale problemen
✔ Wij maken deel uit van een groot netwerk van juridische professionals
✔ Wij kunnen optreden als Beheersexecuteur én als Bewindvoerder 
✔ U kunt Luminis machtigen namens u te handelen als wettelijk Vereffenaar 
✔ Oók de rol van Levensexecuteur is Luminis niet vreemd

✔ Wij zijn er voor u en uw nabestaanden
✔ Luminis staat sinds 1 februari 2014 geregistreerd als wettelijk Vereffenaar
    bij de Rechtbank Den Haag

> Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in  Pijl naar beneden

Stuur ons een bericht via het contactformulier of bel naar 0172-747412.

Uw naam*:     

E-mail*:     


Boodschap:     

* verplicht
Stappenplan bij Erfenis

Als iemand komt te overlijden en u te maken krijgt met een erfenis, komen hierbij vele werkzaamheden kijken. Allereerst dienen de erfgenamen zich af te vragen of ze de erfenis willen aanvaarden of verwerpen. Wie is er vervolgens beschikkingsbevoegd? Is er een executeur of wettelijk vereffenaar? Contact met de erfgenamen, het verdelen van de inboedel, aangifte erfbelasting etc. Bekijk ons speciale stappenplan. Lees meer »

Nalatenschapsplanning

U kunt bij leven uw nalatenschap geheel uitstippelen. Luminis heeft hiertoe het Nalatenschapsdossier in het leven geroepen. Dit is een digitaal dossier dat u online kunt bijwerken. De belangrijkste vragen zijn natuurlijk wat u nalaat, aan wie u iets nalaat en op welke wijze. Dit laatste aspect bevindt zich op het grensgebied tussen nalatenschap en fiscaliteit; het gebied van de Estate Planning. Luminis staat u graag bij. Lees meer »


> Bent u bekend met het Levenstestament?
  Pijl naar beneden

Het levenstestament dient ertoe te verzekeren dat uw belangen worden behartigd wanneer u daar zelf door een medische of andere oorzaak niet (langer) toe in staat bent. In een levenstestament wijst u een levensexecuteur aan (ook wel toezichthouder of vertrouwenspersoon genaamd) die namens u beslissingen mag nemen in deze situaties. Dit kunnen beslissingen zijn die te maken hebben met uw medische situatie, uw persoonlijke verzorging, financiële kwesties of zaken op juridisch gebied. U bepaalt zelf welke bevoegdheden u aan de levensexecuteur toebedeelt. Het staat u bovendien vrij meer dan één levensexecuteur te benoemen. De wet stelt in bijzondere omstandigheden echter wel beperkingen aan de bevoegdheden. Levenstestamenten kunnen worden geraadpleegd in het Centraal Levenstestamentenregister dat wordt aangehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Steeds vaker is de levensexecuteur een onafhankelijke professionele derde die is gespecialiseerd in de vraagstukken rondom het levenstestament en niet zelden tevens niet-reanimeren en euthanasieverklaringen.

Bel ons op 0172-747412 of mail ons via het contactformulier voor een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek.

> Welke wetgeving is van toepassing?  Pijl naar beneden

Het Nederlands erfrecht is geregeld in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Naast het testamentair erfrecht kennen we het versterferfrecht. Beide treft u aan in boek 4 BW. Laat u geen testament opstellen? Dan regelt het versterferfrecht wie uw erfopvolgers zijn en hoe uw nalatenschap op hen wordt overgedragen. Onze executeurs kunnen u er alles over vertellen.

> De verklaring van Erfrecht of Executele  Pijl naar beneden

Zowel een verklaring van erfrecht als een verklaring van executele wordt opgesteld door de notaris. In een verklaring van erfrecht stelt hij vast wie de erflater is, wie zijn erfgenamen zijn en wie beschikkingsbevoegd is de nalatenschap in ontvangst te nemen. Ook de wijze van aanvaarding dan wel verwerping wordt erin vastgelegd. Aanvaarden kan zuiver of beneficiair. Dit laatste betekent dat u erft voor zover er een batig saldo bestaat van de nalatenschap. U bent dan niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap die later nog aan het licht mochten komen.

In een verklaring van executele stelt de notaris vast wie is aangewezen als executeur. Deze taak moet door de in het testament genoemde na het overlijden van de erflater worden aanvaard.

> Uw Digitale Nalatenschap  Pijl naar beneden

Facebook Logo  Twitter Logo LinkedIn Logo

Wie heeft er tegenwoordig niet een online profiel?

Maar wat gebeurt er met deze profielen na uw overlijden? U zou niet de eerste zijn die online 'doorleeft'. Luminis zorgt er standaard voor dat dergelijke profielen worden verwijderd na uw overlijden. Hiertoe legt u bij leven een Nalatenschapsdossier aan. Dit dossier kunt u online bijwerken. Luminis zorgt voor de rest, op de wijze zoals u dat voor zich ziet.

Bel ons voor een afspraak: 0172-747412.

U kunt ons ook mailen via het contactformulier.

Copyright © Luminis Recherche(bureau) & Luminis Executeurs 2014. Alphen aan den Rijn, Groene Hart, Zuid-Holland, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Adwords | Analytics | Stats

Uw partner voor antecedentenonderzoek, pre-employment screening en particuliere recherche in de Randstad. Luminis Executeurs voert testamenten uit en is lid van NOVEX.

Pinterest
Bing
Yahoo!
Blog
Twitter
Facebook
LinkedIn
Google+
luminis@helderverlicht.nl

Maak een connectie met Luminis... Bel ons op 0172-747412...