Executele & Vereffening
English

Ingezoomd op Erfrecht en Executele

 

Boedelbeschrijving Schulden der Nalatenschap Legaten Legitieme Portie Erfbelasting

 

(Klik hierboven voor meer informatie of hieronder op het gewenste onderwerp om uit te vouwen)

Genealogisch Erfgenamenonderzoek

Opsporing van Erfgenamen & Crediteuren

Executele, Vereffening & Bewindvoering

ש

Gedegen en betrouwbaar sinds 1981. Luminis waarborgt de Toekomst.

Interview op Dichtbij.nl
Interview Witte Weekblad
Interview BNR Nieuwsradio

Stichting Luminis als Executeur

Iedereen wordt eens geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Dit zijn de momenten die tot bezinning leiden. Heeft u alles goed geregeld indien u onverhoopt mocht komen te overlijden? Er wordt dan vaak gedacht aan de uitvaart en in mindere mate aan de financieel-juridische, fiscale en praktische afwikkeling van uw nalatenschap. Een executeur kan u hierbij van dienst zijn.

 

Wilt u uw nabestaanden ontzorgen? Kies dan voor een professionele, onafhankelijke executeur met kennis van zaken. Bij voorkeur één die de Leergang Executele bij NOVEX heeft gevolgd en als jurist staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA), zoals bij de eigenaar van Luminis het geval is. Voor het benoemen van een executeur van Luminis hoeft u niet vermogend te zijn. Zijn werkzaamheden zijn veelzijdig en staan los van de omvang of de aard van uw vermogen. U moet alles met een gerust hart kunnen achterlaten. Onze Beheersexecuteurs of Executeur-Afwikkelingsbewindvoerders zorgen voor een nauwgezette afwikkeling en vertegenwoordigen u ná uw overlijden, in het belang van uw erfgenamen. Lees meer over onze werkzaamheden.

 

Luminis kan ook tot Testamentair Bewindvoerder worden benoemd of (gevolmachtigd) Vereffenaar. Neem telefonisch contact op voor meer informatie of mail ons via het contactformulier.

Uw zorgen uit handen geven: 0172-747412

Uw erfgenamen ontzorgen. Luminis.

Eerste adviesgesprek is kosteloos!

 

Bel ons of vraag een Brochure aan

Wij komen desgewenst bij u aan huis

Stappenplan bij overlijden

Stappenplan bij een erfenis

 

Als iemand komt te overlijden en u te maken krijgt met een erfenis, komen hierbij vele werkzaamheden kijken. Allereerst dienen de erfgenamen zich af te vragen of ze de erfenis willen aanvaarden of verwerpen. Indien voor aanvaarding wordt gekozen, doet u dan dan zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving? Wie is er vervolgens beheers- of beschikkingsbevoegd? Is er een executeur of wettelijk vereffenaar? Zijn er bezittingen of schulden in het buitenland? Contact met alle erfgenamen, het verdelen van de (in)boedel, aangifte erfbelasting etc. Luminis wil u hierbij graag helpen. Of u nu executeur bent, erfgenaam-vereffenaar of een andere rol speelt bij de afwikkeling; u kunt altijd gebruik maken van onze expertise.

 

Mail ons via het contactformulier of bel naar 0172-747412 voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Om u een globale indruk te geven van de te nemen stappen bij een nalatenschap, hebben we een plan in vogelvlucht voor u gemaakt.

Nalatenschapsplanning

 

U kunt bij leven uw nalatenschap al geheel uitstippelen. Het plannen van uw nalatenschap noemt men Estate Planning óf Nalatenschapsplanning. Luminis heeft hiertoe het Nalatenschapdossier in het leven geroepen. Dit is een (digitaal) dossier dat u (op termijn) online kunt bijwerken. Het dossier stelt u in staat uw nabestaanden na uw overlijden op de hoogte te brengen van de belangrijkste financiële, fiscale en administratieve informatie, die zij nodig hebben bij het afwikkeling van uw nalatenschap. Denkt u maar eens aan verzekeringen, polisnummers, bankrekeningnummers (óók in het buitenland), wachtwoorden van online accounts, lidmaatschappen, profielen etc.

 

De belangrijkste kernvragen zijn natuurlijk wat u nalaat, aan wie u iets nalaat en op welke wijze. Dit laatste aspect bevindt zich op het grensgebied tussen nalatenschap en fiscaliteit; het gebied van de Estate Planning. Uw executeur van Luminis kan u er alles over vertellen en verschillende scenarios met u belichten. Luminis is uw vertrouwenspersoon.

Nalatenschapsplanning

> Welke Werkzaamheden kunnen wij voor u verrichten?  Pijl naar beneden
•  Inventarisatie van binnen- en buitenlandse schulden en bezittingen
•  Taxatie van de bezittingen en opmaken van de boedelbeschrijving
•  Coördineren van de uitvaart (met de uitvaartleider)
•  Administratieve afwikkeling van uw nalatenschap
•  Opzegging van (online) abonnementen en lidmaatschappen
•  Schulden der nalatenschap voldoen
•  Aangifte inkomsten- en erfbelasting
•  Terugvordering van eventueel te veel betaalde inkomstenbelasting
•  Verkoop van onroerende zaken, de inboedel en kostbaarheden
•  Schorsing en verkoop van voertuigen
•  Afwikkeling van de hypotheek of opzegging van de huur
•  Afgifte van eventuele legaten aan legatarissen
•  Aanvraag van een eventuele uitkering op grond van de ANW
•  Mutaties doorvoeren bij verzekeraars en pensioenfondsen
•  Eventuele aanvraag van gezinshulp of maatschappelijk werk
•  Het verrichten van tussentijdse uitkeringen aan de erfgenamen
•  Met toestemming van de erfgenamen verdelen van de nalatenschap
•  Berekening en afgifte van de legitieme portie aan een legitimaris
> Bent u benoemd tot Executeur of bent u Vereffenaar?  Pijl naar beneden
Indien u benoemd bent tot executeur kunt u ons inhuren als adviseur.
Dit valt onder de kosten van Executele (art. 4:7 lid 1 onder d). Indien daartoe een voorziening is getroffen in het testament van de erflater kunt u ons aanwijzen als plaatsvervangend executeur of aan zich toevoegen als tweede executeur. Misschien bent u, bijvoorbeeld door beneficiaire aanvaarding, erfgenaam-vereffenaar geworden? U kunt ons machtigen namens u de wettelijke vereffening te voltooien. Bel ons voor meer informatie of het maken van een afspraak op 0172-747412 of mail ons via het contactformulier.
> Waarom kiezen voor Luminis Executeurs?  Pijl naar beneden
   Luminis is...

• Onpartijdig, deskundig, zakelijk en juridisch vaardig
• Lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)

   En Luminis...

• Zorgt voor een nauwgezette afhandeling van uw aardse zaken
• Maakt deel uit van een groot netwerk van juridische professionals
• Treedt graag op als Beheersexecuteur én als Bewindvoerder 
• Kan worden gemachtigd namens u te handelen als Vereffenaar 
• Is óók de rol van Levensexecuteur is niet vreemd

• Vertegenwoordigt u én uw nabestaanden
• Staat geregistreerd als wettelijk Vereffenaar bij de Rechtbank

   Tot slot...

• Ontlast u uw nabestaanden en voorkomt u familiale problemen
• Hebben onze medewerkers de Leergang Executele doorlopen
> Stichting Luminis Nalatenschapafwikkeling  Pijl naar beneden
Bent u tot de conclusie gekomen dat Luminis Executeurs voor u de juiste partij is om u en uw nabestaanden bij te staan? Dan wordt Stichting Luminis Nalatenschapafwikkeling als executeur opgenomen in uw testament. Stichting Luminis is opgericht met continuïteit van dienstverlening voor ogen. Zo bent u tevens bij rechtsopvolging of calamiteiten verzekerd van onverkorte en gedegen juridische bijstand. In opdracht van voormelde Stichting Luminis wikkelt Luminis Executeurs vervolgens op respectvolle wijze, met de grootst mogelijke piëteit en zorgvuldigheid uw nalatenschap af.
> Plan een vrijblijvend Kennismakingsgesprek in  Pijl naar beneden
Stuur ons een bericht hieronder of bel naar 0172-747412.

Uw naam*:     

Telefoon*:     


E-mail*:     


Boodschap:     

* verplicht

Wilt u ons een bestand mailen?

Maak gebruik van www.wetransfer.com!

> Bent u bekend met het Levenstestament?
  Pijl naar beneden
Het levenstestament dient ertoe te verzekeren dat uw belangen worden behartigd wanneer u daar zelf door een medische of andere oorzaak niet (langer) toe in staat bent. In een levenstestament wijst u (vanzelfsprekend) een levensexecuteur aan (ook wel toezichthouder of vertrouwenspersoon genaamd), die dan vervolgens op grond van die volmacht namens u beslissingen mag nemen in deze specifieke situaties. Dit kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn die te maken hebben met uw medische situatie, met uw persoonlijke verzorging, met financiële kwesties of zaken op het juridisch raakvlak. U kunt meer dan één levensexecuteur benoemen.

In toenemende mate is de levensexecuteur een toegeruste onafhankelijke professionele derde, die is gespecialiseerd in de veelal zeer uiteenlopende vraagstukken rondom het levenstestament en niet zelden tevens kwesties die te maken hebben met niet-reanimeren- en/of euthanasieverklaringen.

Neem telefonisch contact op via 0172-747412 of stuur ons een e-mail via het contactformulier voor een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek.
> Welke Wetgeving is van toepassing?  Pijl naar beneden
Het Nederlands erfrecht is geregeld in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, ook wel afgekort tot 'BW'. Naast het testamentair erfrecht kennen we het zogenaamde wettelijke versterferfrecht of erfrecht 'ab intestaat'. In boek 4 BW treft u beide regelingen uitgebreid aan. Kiest u ervoor om geen uiterste wilsbeschikking of testament te laten opstellen door de notaris? Dan regelt het versterferfrecht wie uw erfopvolgers zijn en hoe uw nalatenschap op hen wordt overgedragen. Onze executeurs kunnen u er alles over vertellen.
> De verklaring van Erfrecht of Executele  Pijl naar beneden
Zowel de bekende verklaring van erfrecht als een verklaring van executele wordt opgesteld door de notaris. In een verklaring van erfrecht stelt hij vast wie de erflater is, wie zijn of haar erfgenamen zijn, of er testamentaire lasten bestaan, of er legaten worden nagelaten en wie beschikkingsbevoegd is de nalatenschap in ontvangst te nemen. Ook de wijze van aanvaarding dan wel verwerping wordt erin vastgelegd. Aanvaarden kunt u zuiver doen of beneficiair. Dit laatste betekent dat u uitsluitend erft voor zover er een batig saldo bestaat van de nalatenschap. U bent dan dus niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap die later nog aan het licht mochten komen.

In een verklaring van executele stelt de notaris vast wie is aangewezen als executeur. Deze taak moet door de in het testament genoemde na het overlijden van de erflater worden aanvaard.
> Lidmaatschappen NVRA en NOVEX  Pijl naar beneden
Het lidmaatschap van de reeds in 1928 door vakgenoten opgerichte Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (zie tevens website: NVRA) staat open voor natuurlijke personen met een afgeronde aantoonbare (Nederlandse) WO of HBO-opleiding rechten of anderszins vergelijkbaar naar mening van het bestuur; expliciet niet voor bedrijven. Als zodanig is K. Zondervan, voor wiens rekening en risico Luminis Executeurs wordt gedreven, als jurist lid van de NVRA. Luminis zélf is derhalve niet lid van de NVRA.

Hetzelfde geldt ten aanzien van het lidmaatschap van de in 2008 opgerichte Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Kijk voor meer informatie op www.novex-executeur.nl.
> Uw Digitale Nalatenschap  Pijl naar beneden
Facebook Logo  Twitter Logo LinkedIn Logo

Wie heeft er tegenwoordig niet een online profiel?

Maar wat gebeurt er met deze profielen als u komt te overlijden? U zou zeker niet de eerste zijn die online 'doorleeft'. Indien u hierop prijs stelt, draagt Luminis er zorg voor dat dergelijke online profielen, indien u deze mocht aanhouden, terstond worden verwijderd na uw overlijden. Hiertoe legt u bij leven samen met Luminis een Nalatenschapdossier aan. Dit dossier kunt u (binnenkort) online bijwerken. Luminis zorgt voor de rest, op de wijze zoals u dat voor zich ziet.

Bel ons voor een afspraak: 0172-747412.

U kunt ons ook mailen via het contactformulier.
Verzorgingsgebied van Luminis

Verzorgingsgebied

 

Bent u op zoek naar een Executeur in de contreien van Amsterdam, Den Haag of Leiden?

 

Het verzorgingsgebied van Luminis Executeurs strekt zich uit over Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant, met incidenteel een executele of vereffening in Flevoland of Overijssel. In het bijzonder bedienen wij de Alphense, Haagse en Leidse agglomeraties. Binnen dit werkgebied beschikken wij over een groot netwerk van juridische professionals, collega-executeurs en vaste zakenpartners, waardoor wij bijzonder goed in staat zijn in de wensen van onze cliënten te voorzien.

 

Kijk voor dienstverlening buiten dit gebied op www.meesterexecuteurs.nl. Ook als het gaat om uw uitvaart of het opmaken van een testament kunnen wij u goed bijstaan. Neem contact met ons op voor een kosteloos, vrijblijvend en informatief adviesgesprek.

Bent u Executeur of Vereffenaar en wilt u op de hoogte blijven van onze Ontwikkelingen?

 

Vul dan uw E-mailadres in op de pagina van MeesterExecuteurs.

MailChimp.com

Copyright © Luminis Recherche & Luminis Executeurs, 2013-2015. Alphen aan den Rijn, Groene Hart, Zuid-Holland, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Adwords | Analytics | Stats

Huishoudelijk reglement Uw partner voor antecedentenonderzoek en particuliere recherche in de Rijnstreek, Randstad. Luminis Executeurs voert testamenten uit en is lid van NOVEX.

BTW-nummer: NL102263310B01 • IBAN NL14ABNA0402221575 • BIC ABNANL2A • Chubb polisnummer 4545-36-88 Markel polisnummer 157010 • Paypal: luminis [at] helderverlicht.nl

iPhone App
Android App
Pinterest.com
Bing.com
Bedrijfspagina Google+
Yahoo!
Bedrijfspagina LinkedIn.com
luminis [at] helderverlicht [punt] nl
LinkedIn.com
Google+
Facebook.com
Twitter.com
Blogger.com
FourSquare.com
Association of Professional Genealogists
MerchantCircle.com

Maak een connectie met Luminis... Bel ons op 0172-747412...